Privacy Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van De Frietbaron Pure Passie. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Jouw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u een snelle vraag stelt of het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door De Frietbaron Pure Passie (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. De Frietbaron Pure Passie kan uw verkregen gegevens gebruiken om De Frietbaron Pure Passie nieuwsbrieven of informatie naar uw adres te verzenden, indien u hiervoor toestemming verleent, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van De Frietbaron Pure Passie zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier.

Op de website van De Frietbaron Pure Passie zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met De Frietbaron Pure Passie, via het contactformulier.

Als u het niet eens bent met de manier waarop De Frietbaron Pure Passie uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Inhoud

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door De Frietbaron Pure Passie enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

De Frietbaron Pure Passie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van De Frietbaron Pure Passie. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van De Frietbaron Pure Passie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Frietbaron Pure Passie. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. De Frietbaron Pure Passie beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat De Frietbaron Pure Passie enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. De Frietbaron Pure Passie maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De De Frietbaron Pure Passie website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van De Frietbaron Pure Passie verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van De Frietbaron Pure Passie zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij De Frietbaron Pure Passie werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar defrietbaron@outlook.be.

Links

De website van De Frietbaron Pure Passie bevat links naar andere sites. De Frietbaron Pure Passie oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van De Frietbaron Pure Passie het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van De Frietbaron Pure Passie heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en Aanpassingen

De Frietbaron Pure Passie behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.